Langå Idrætsklub

Kontingent

Baggrund for LIK fodbold kontingentregler

Formålet med LIK Fodbold’s kontingentregler er at sikre, at alle får betalt kontingent til tiden.

For at være medlem og være spilleberettiget i LIK Fodbold skal kontingent være betalt pr. halvsæson inden første turneringskamp.

Dette sikrer for klubben at:

 • Frivillige skal bruge minimal tid på administration, opfølgning, kontrol og rykkere.
 • Vi får tilskud fra Randers Kommune (kun tilskud til betalende medlemmer)
 • Likviditeten er i orden – dvs. vi får indtægter inden vi begynder at få udgifter til det enkelte hold.

Kontingentregler i LIK fodbold

Der er følgende regler:

 • For at spille fodbold i LIK skal der betales kontingent. Kontingent betales pr. halvsæson efter de takster pr. hold, som fremgår af LIK’s hjemmeside – www.langaa-ik.dk
 • Kontingent betales via LIK’s hjemmeside. For at kunne betale skal hvert medlem have oprettet egen profil (1. gang), tilmeldes sit hold/årgang og betale via netbank eller dankort. Følg beskrivelse for tilmelding og betaling på LIK’s hjemmeside.
 • Kontingent betales senest inden 1. turneringskamp, som holdet spiller. En spiller er IKKE medlem før kontingent er betalt og kan kun spille, såfremt kontingent er betalt.
 • Træner og/eller holdleder pr. hold har i samarbejde med kasseren ansvaret for at sikre, at alle spillere har betalt inden 1. turneringskamp, og de giver besked til de spillere, der IKKE overholder fristen.
 • Nye medlemmer, som kommer i løbet af sæsonen skal indbetale efter max. 4 prøvetræninger. Træner/holdleder sørger for at informere nye medlemmer om reglerne.
 • Træner/holdleder pr. hold laver i forvejen en spilleroversigt. Denne sammenholdes med indbetalinger pr. hold i LIK’s klubmodul. Husk også opfølgning på spillere, som kommer til i løbet af sæsonen!
 • Hvis der er enkelte personer (undtagelser), som ikke har adgang til internet og/eller er i besiddelse af dankort, betales kontant til træneren eller holdleder, der sørger for at aflevere pengene til kasserer, som så sørger for at registrerer og indbetale på vegne af medlemmet.
 • Hvert team (børn, unge og senior) har én person pr. team, som hjælper med opfølgning på ovenstående regler. Denne person følger op på, at der pr. hold er foretaget indbetaling for alle spillere og hjælper trænere/holdledere, hvis der opstår problemer med tilmelding/indbetalinger. For at kunne hjælpe den enkelte træner/holdleder skal denne sende holdoversigt pr. hold/årgang, så det enkelt kan kontrolleres om der er indbetalt.
 • Passive medlemmer, opretter også en profil i klubmodulet og giver herefter besked til kassereren, som sørger for at tilknytte dem gruppen passive medlemmer. Dette for at have en oversigt over frivillige ledere i klubben.
 • Man kan ikke deltage som hjælpe spiller (blive ringet efter) uden at betale kontingent, med mindre man er på efterskole eller lignende.
 • Opkrævet kontingent refunderes ikke ved fraflytning eller opståede skader i sæsonen.
 • Spillercertifikater kan kun udleveres såfremt et medlem ikke er i restance (skylder kontingent)
 • Et medlem i restance kan ikke skifte klub, ej heller deltage i andre aktiviteter i foreningen.
 • Betales kontingent ikke rettidigt, fremsendes 1. rykker 14 dage efter rettidig betaling skulle

have fundet sted. Rykker tillægges kr. 50,- i rykkergebyr.

 • Betales 1. rykker ikke rettidigt, fremsendes 2. rykker med 8 dages betalingsfrist.
 1. rykker tillægges et rykkergebyr på kr. 100,-
 • Betales 2. rykker ikke rettidigt, drøftes eksklusion af medlemmet på først kommende bestyrelsesmøde

Forventet opkrævning Forår Efterår Indendørs

Senior/oldboys pr. halvår 01/04 01/08 –

Ungdom pr. halvår 10/04 10/08 01/11