Langå Idrætsklub

Vedtægter

Vedtægter for Langå Idræts Klub

§ 1. Klubbens navn, hjemsted og spilledragt.

Klubbens navn er Langå Idræts Klub og er stiftet d. 19. februar 1924. Hjemsted Randers kommune.
Spilledragten er røde bluser og hvide benklæder.

§ 2. Klubbens formål.

Ved idræts og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Bestyrelsen.

Stk. 1
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens virksomhed og aktiviteter i henhold til denne vedtægt og til generalforsamlingens beslutninger, og varetager i øvrigt klubbens løbende forretninger.

Stk. 2
Bestyrelsen kan bestå af 7 eller 9 medlemmer, der vælges for hhv. 1 og 2 år af gangen, således, at der afgår henholdsvis 3 og 4 hvis der er 7 medlemmer. 4 og 5 hvis der er 9 medlemmer, hvert år
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Der føres forhandlings/beslutningsprotokol over bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 6
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og i øvrigt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Stk. 7
Udtræder 1 bestyrelsesmedlem permanent af bestyrelsen, før denne er på valg, indkaldes en suppleant, som derved overtager bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

§ 4. Medlemmer.

Stk.1
Som medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil og vedkommende medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3
Til æresmedlemmer kan af bestyrelsen udnævnes medlemmer, der gennem en lang årrække har gjort sig fortjent dertil. Disse er kontingent frie.

§ 5. Udvalg/underafdelinger.

Oprettelse og nedlæggelse af udvalg/underafdelinger skal godkendes af bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at overvære udvalgs/underafdelingsmøder, dog uden at have stemmeret, og inden møderne afholdes underrettes mindst et bestyrelsesmedlem om hvor og hvornår møderne afholdes.
Medlemmerne af de enkelte udvalg/underafdelinger skal godkendes af bestyrelsen.
Udvalgene/underafdelingerne er ansvarlige overfor bestyrelsen og i øvrigt på samme betingelser som nævnt i § 4 stk. 1.

§ 6. Organisationer.

Klubben kan tilslutte sig de nødvendige organisationer, men skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen.

Stk. 1
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 3
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering med angivelse af dagsorden.

Stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge før

Stk. 5
Mødets dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgs/afdelingsberetning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år.
Formand og kasserer må ikke afgå samtidig.
7. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
8. Valg af 2 revisorer, der vælges for 2 år.
9. Eventuelt.

Stk.6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, og i øvrigt hvis mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringen herom er modtaget og i øvrigt jf. § 7 stk. 3.

Stk. 7
Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning, dog skriftlig, såfremt et medlem forlanger det.

Stk. 8
Alle medlemmer der fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbare.
Valgbare er også personer, som har påtaget sig udvalgs/underafdelingsarbejde jf. § 5, og disse har også stemmeret.
Endvidere er støttemedlemmer og forældre til børn, som er medlemmer valgbare og har stemmeret.
Intet medlem, der er i restance, har tale og stemmeret.

§ 8. Regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og forelægger det på generalforsamlingen.
Regnskabsåret omfatter perioden 1. januar – 31. december.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9. Revision.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer jf. § 7 stk. 5 punkt 8, og regnskabet afleveres af kassereren til revision senest 1 uge før generalforsamlingen.
Revisorerne skal aflevere regnskabet i revideret stand til kassereren senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Fuldmagtsforhold.

Klubben tegnes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer efter vedtagelse på bestyrelsesmøde.

§ 11. Kontingent.

Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter alle kontingenterne for klubben.

Stk. 2
Et medlem må ikke stå i restance i mere end 1 måned, idet dette normalt vil resultere i udelukkelse fra deltagelse i alle aktiviteter i klubben.
Denne udelukkelse afgøres af bestyrelsen og kan ikke ankes jf. § 3 stk. 2.

§ 12. Inhabilitet.

Intet medlem kan stemme i sager, der vedrører vedkommende selv.

§ 13. Vedtægtsændringer.

Forslag til ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14. Opløsning af klubben.

Stk. 1
Klubben kan opløses når 2/3 af medlemmerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herom. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum og indenfor en periode på maksimalt 2 måneder.

Stk. 2
Ved klubbens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.v. hos Randers kommune.

Stk. 3
Såfremt der i løbet af 5 år efter opløsningen oprettes en ny idrætsklub i Langå by, tilfalder formue og ejendele m.v. denne. I modsat fald tilfalder formuen og ejendele m.v. Randers kommune.

Formand: Jan Mørup
Næstformand: Morten Laursen
Kasserer: Michael Langberg
Seniorformand: Kristian Olesen
Seniorhjælper: Kasper Jørgensen
Oldboysformand: Kristian Olesen
Ungdomsformand: Torben Pedersen
Ungdomshjælper:Flemming Lilleør
Sekretær/administrator: Jan Mørup